tlačítko1 tlačítko3

Pracovní místo

Přijmeme:
- kvalifikovaného zaměstnance na pozici správce sítě (částečný úvazek)


Pro školní rok 2020/2021 přijmeme:
- kvalifikovaného pedagoga na pozici školní speciální pedagog (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na I. stupni ZŠ (plný úvazek)
- kvalifikovaného pedagoga na pozici učitel/učitelka pro výuku na II. stupni ZŠ (částečný úvazek - zejména M, IF, Fy, Aj, Nj, Rj, D)


V případě zájmu o tyto pozice kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro zákonné zástupce - březen 2020

Informace SCOLAREST


02. 03. – Zahájení povinné výuky plavání, 4. ročník
03. 03. – Zahájení povinné výuky plavání, 5. ročník
03. 03., 13:15 – 14:15 hod - Masopustní karneval, IV. odd. ŠD
03. 03., 13:30 – 18:00 hod - Výlet do Muzea Lega, Poděbrady, I. odd. ŠD
04. 03. - Zeměpisná olympiáda, Nymburk, vybraní žáci II. st.
05. 03. - Masopustní karneval, II. odd. ŠD
09. 03. – Plavání 4. ročník
09. 03. – Bruslení Nymburk, 8.B, 6.A
09. 03., 09:30 hod - Návštěva předškoláčků z MŠ Čtyřlístek na I. stupni
10. 03. – Plavání 5. ročník
11. 03., 09:30 hod - Návštěva předškoláčků z MŠ Pampeliška na I. stupni
12. 03., 09:30 hod - Návštěva předškoláčků z MŠ Mašinka na I. stupni
12. 03. - Černé divadlo Praha, „Ulice plná kouzel“, 5.A,5.B
12. 03. - Laser game Praha Holešovice, 7.C
12. 03. - Skokanský pohár, soutěž ve skoku vysokém, ZŠ Juventa Milovice, vybraní žáci
16. 03. – Plavání 4. ročník
17. 03. – Plavání 5. ročník
17. 03. - MPP, Zdravotníci, 6., 7. Ročník
20. 03. - Muzeum smyslů Praha, 6.B
23. 03., 10:30 - 12:20 hod - Krajské kolo Astronomické olympiády, ZŠ BH Lysá n. L., úspěšní řešitelé
23. 03. – Plavání 4. ročník
24. 03. – Plavání 5. ročník
24. 03., 16:30 hod – Schůzka pro z. z. předškoláků, na ZŠ BH Lysá nad Labem – budova I. stupně TGM (Školní nám. 1318)
26. 03., 07:45 – 11:25 hod – Den otevřených dveří
30. 03. – Plavání 4. ročník
31. 03. – Plavání 5. ročník01. 04. 2020, 13:00 hod - 17:00 hodZápis do 1. ročníku se lvem Bedříškem „Bedříšek a vodní svět“
02. 04. 2020, 13:00 hod - 15:00 hodZápis do 1. ročníku se lvem Bedříškem „Bedříšek a vodní svět“


Informační leták školy

Informace o zpracování osobních údajů


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. - nabídka doučování zdarma


Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince
Centrum pro integraci cizinců Nymburk
Kurz češtiny pro cizince


Zábavná interaktivní cvičení


Zdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace pro zákonné zástupce - únor 2020

Vážení,
v době jarních prázdnin od 24. 02. do 28. 02. 2020 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu neprojeveného zájmu zákonnými zástupci.
Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD


03. 02. - Klub mladého diváka, Rusalka, ND Praha, členové KMD
04. 02. – Program MPP, p. Blažková, 7. ročník dívky, 8., 9. ročník
06. 02. - Exkurze, Moritzburg, Drážďany, přihlášení žáci, SmM, Pob, Pok
10. 02. - Masopustní karneval, V. oddělení ŠD
11. 02., 10:30 hod – Muzikál Robin Hood, ZUŠ F. A. Šporka, 3.A, 4.A
12. 02., 10:30 hod – Muzikál Robin Hood, ZUŠ F. A. Šporka, 3.B
17. 02. - Bruslení, zimní stadion Nymburk, 7.C
17. 02., 9:45 hod - Nábor (9. ročník) - taneční Lysá nad Labem, p. Fišer
18. 02., 9:15-10:30 - exkurze Misan Lysá nad Labem (volba povolání), výběr 8.B,C, Sed
19. 02., 9:15-10:30 - exkurze Misan Lysá nad Labem (volba povolání), výběr 8.A, ToJ
20. 02., 11:25 hod - Výstava Řemesla, 8.C
21. 02., 9:00 hod - Výstava Řemesla, 8.A
24. 02. – 01. 03. - Jarní prázdniny


02. 03. – Zahájení povinné výuky plavání, 4. ročník
03. 03. – Zahájení povinné výuky plavání, 5. ročník


Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2020.

Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a  ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školyInformace k zápisům dětí do 1. ročníku ZŠ

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

Listy 2/2020 - Informace k zápisům do 1. ročníku ZŠ24. 03. 2020, 16:30 hodSchůzka ředitelek škol pro rodiče budoucích prvňáčků (budova I. stupně TGM)
26. 03. 2020, 7:45 hod - 11:25 hod - Den otevřených dveří

01. 04. 2020, 13:00 hod - 17:00 hodZápis do 1. ročníku se lvem Bedříškem „Bedříšek a vodní svět“
02. 04. 2020, 13:00 hod - 15:00 hodZápis do 1. ročníku se lvem Bedříškem „Bedříšek a vodní svět“
15. 04. 2020 od 13:00 hod - Náhradní termín zápisu do 1. ročníku

19. 05., 16:00 - 17:00 hod - Školička pro budoucí prvňáčky (budova I. stupně TGM)
02. 06., 16:00 - 17:00 hod - Školička pro budoucí prvňáčky (budova I. stupně TGM)
16. 06., 17:00 hod - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (budova I. stupně TGM)Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

VIDEO: Kroužek 3D tisku a robotiky


ŽÁDOST O PŘIJETÍ
ŽÁDOST O ODKLAD
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ŠD

Informace o přijímacím řízení na SŠ


Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přehlídky SŠ v okolních regionech v roce 2019
Informace pro z. z. k přijímačkám „nanečisto“ a k žákům se SVP

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020


Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020

Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

Akce a aktivity školy realizované v souladu s veřejnoprávní smlouvou k "Programu" jsou konané za finanční podpory města Lysá nad Labem.


Žádost o poskytnutí dotace
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce; smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání; do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků; škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství; první část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově; pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná); navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

22. 10., 23. 10., 27. 11. - Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE, 9. roč., doprava byla proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD), realizováno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C

Šachy (nepovinný předmět) v rámci projektu Šachy do škol

Blahopřejeme našich šachistům!!!
Děti ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem postoupily ze základních škol Středočeského kraje na MČR škol do Zlína.
Krajské kolo přeboru škol v šachu, kat. třídy 1 až 5 - 17. 12. 2019
Výsledková listina Krajského přeboru škol v šachu 17. 12. 2019

Městská školní šachová liga v Lysé má zelenou
Městská liga šachu

Městská liga šachu

Výsledková listina okresního přeboru škol v šachu Nymburk dne 20. 11. 2019
Školáci zápolili v šachu - Nymburský deník
Projekt Šachy do škol na Facebooku
Projekt Šachy do škol
Místní kolo Přeboru škol v šachu (Lysá nad Labem 6. 11. 2019)
Výsledky turnaje Lysá nad Labem 6. 11. 2019

Šachy - Zpravodaj č. 1/2019
Šachy - Zpravodaj č. 2/2019
Šachy - Zpravodaj č. 3/2019
Šachy - Zpravodaj č. 4/2019
Šachy - Zpravodaj č. 1/2020

Šachová etiketa
Informace k projektu Šachy do škol
Seznam zapojených škol - Středočeský kraj

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV