Bedříšek – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

zpracovaný podle RVP ZV, MŠMT, Praha 2016
verze 2016/2017 (účinnost od 1. 9. 2016)

Identifikační údaje

Charakteristika školy a ŠVP
   Charakteristika školy
   Charakteristika ŠVP
   Průřezová témata
   Projekty k průřezovým tématům
   Doplňující vzdělávací obory

Učební plány ŠVP
   Učební plány ŠVP

Učební osnovy
   Jazyk a jazyková komunikace
   Matematika a její aplikace
   Informační a komunikační technologie
   Člověk a jeho svět
   Člověk a společnost
   Člověk a příroda
   Umění a kultura
   Člověk a zdraví
   Člověk a svět práce

Další témata povinně začleněná do výuky
   Dopravní výchova
   Finanční gramotnost
   Obrana vlasti
   Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
   Korupce
   Rodinná a sexuální výchova

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
   Pravidla pro hodnocení žáků

Dodatek č.1 k ŠVP
   Plavání, Anglický jazyk, Podpůrná opatření

Dodatek č.2 k ŠVP
   Tělesná výchova

Dodatek č.3 k ŠVP
   Německý jazyk, Občanská výchova, Český jazyk a literatura, Základy křesťanského náboženství, Fyzika