Probíhající projekty

Projekt z OP VVV
Výzva č. 02_18_063


logo OP VVV

Od 1. 9. 2018 škola zahájí realizaci dalšího dvouletého projektu OP VVV „Šablony II. pro - ZŠ Lysá nad Labem“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008905, financovaného Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky:

Výzva č. 02_18_063 Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Anotace projektu:
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Termín realizace projektu:
1. 9. 2018 až 31. 8. 2020

Školou vybrané aktivity:

2.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám; úvazek 1,0 po celou dobu realizace projektu
(počet aktivit: 240,00)
2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - kariérového poradce základním školám; úvazek 0,1 po celou dobu realizace projektu
(počet aktivit: 24,00)
2.II/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin Čtenářská gramotnost
(počet aktivit: 4,00)
2.II/6b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin Matematická gramotnost
(počet aktivit: 6,00)
2.II/6c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin Cizí jazyky
(počet aktivit: 16,00)
Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
(počet aktivit: 9,00)
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část.
Ukončené projekty

Projekt z OP VVV
Výzva č. 02_16_022


logo OP VVV

„Šablony pro - ZŠ Lysá nad Labem“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001352
financovaný Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky.

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Termín realizace projektu:
1. 9. 2016 až 31. 8. 2018

Školou vybrané aktivity:

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám.
II/2.1a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
(počet aktivit: 7,00)
II/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost
(počet aktivit: 6,00)
II/2.2c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky
(počet aktivit: 1,00)
Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
(počet aktivit : 67,00)
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část.

Výzva č.57


logo OPVK

V období 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015 jsme úspěšně realizovali projekt OP VK
„Výzva č. 57 ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0449.

K realizaci jsme si z Výzvy č. 57 vybrali šablony:

1 x šablonu č. 1 „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy“. Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou šablony je vybavení dílny školy, vytváření žákovských 15 výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení, a to vykázáním prostřednictvím připraveného formuláře.

3 x šablonu č. 2 „Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy“. Cílem klíčové aktivity je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově. Výstupem realizace šablony je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu a záznam v profesním portfoliu učitele.

Plakátek

Vyhlášení výzvy

Výzva č.57

Prezentace projektu „Výzva č. 57 ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0449

Dotkněte se inovací


logo OPVK

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurencespchopnost byl realizován v rámci individuálního projektu ostatního prioritní osy 7. 1. v oblasti podpory 1.3. Příjemcem dotace je BOXED, s.r.o, Velflíkova 4, Praha 6. Do projektu bylo zapojeno 50 partnerů s finančním příspěvkem.

Projekt byl zahájen k 1. 9. 2014
Projekt byl úspěšně ukončen k 12. 9. 2015

Oznámení o výsledku veřejné zakázky „Výběr dodavatele dotykové výpočetní techniky" v rámci realizace projektu Dotkněte se inovací, CZ.1.07/1.3.00/51.0024 datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 11. 2014

Výsledek výběrového řízení

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Kupní smlouva

Zveřejnění výsledku na portálu e-zakazky.cz

Zveřejnění výsledku na portálu op-vk.cz

EU peníze školám


Projekt EU peníze základním školám z programu OP VK

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk čerpá z tohoto programu finanční prostředky na zlepšení podmínek pro vzdělání. Jedná se o vybavení školy – modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy, zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií, vybavení učeben multifunkčními žákovskými pracovišti pro výuku standardních předmětů pomocí ICT, zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podporu rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků, vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů (Čj, cizí jazyky, Ma, Př, Ch, Fy, Z, D apod.) a podporu vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Podporovanými oblastmi jsou: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt byl zahájen k 1. 9. 2011
Projekt byl úspěšně ukončen k 28. 2. 2014

Podrobnější informace o projektu EU peníze základním školám.

Výběrové řízení na dodavatele výpočetní a audiovizuální techniky v rámci OP VK

Výsledek výzvy k podávání nabídek - září 2013

Informace o výběrovém řízení

V průběhu měsíce dubna 2013 probíhá II. etapa instalace výpočetní techniky zakoupené v rámci projektu.

Výběrové řízení na dodavatele výpočetní a audiovizuální techniky v rámci OP VK

Výsledek výzvy k podávání nabídek - březen 2013